O projektu

Identifikace projektu
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.45/02.0059
Název projektu POKROK - profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol v Olomouckém kraji
Název příjemce podpory ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Podrobnější informace

Projekt „POKROK – profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol v Olomouckém kraji“ je společným projektem vzdělávací organizace a 2 partnerských středních škol. Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexu vzdělávacích programů pro pedagogy základních a středních škol, zaměřených na profesní rozvoj pedagogů v oblasti nových výukových metod a forem výuky, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí a posílení mezipředmětových vazeb, nových směrů a možností využívání ICT ve výuce.

Popis projektu:

Hlavním cílem předkládaného projektu „POKROK – profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol v Olomouckém kraji“ je vytvoření komplexu vzdělávacích programů v rámci DVPP. Na základě poptávky ze strany základních a středních škol bude soubor vzdělávacích programů sestaven z těchto kurzů:

P1 - Nové směry a možnosti využívání multimediální techniky a ICT ve výuce   (pro učitele ZŠ a SŠ)

P2 - Využívání e-learningu ve výuce (pro učitele ZŠ a SŠ)

P3 - Projektová výuka na 2. stupni základních škol

P4 - Projektová výuka v odborných ekonomických předmětech středních škol

P5 - Využívání dostupných softwarů při výuce odborných ekonomických předmětů na SŠ

P6 - Nové trendy ve využívání Internetu a sociálních sítí ve vzdělávání

V první části projektu bude tým odborných lektorů a garantů připravovat kompletní dokumentaci, spojenou s žádostí o akreditaci vzdělávacích programů pořádaných v systému DVPP v souladu s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Všechny programy DVPP budou realizovány formou kombinovaného studia s vyšším podílem distanční výuky, která bude probíhat formou e-learningu. V rámci přípravy spuštění jednotlivých programů (kurzů) DVPP dojde k vytvoření dvou výukových středisek DVPP na partnerských školách v Uničově a Olomouci pro prezenční část výuky.

Jednotlivé programy DVPP budou otvírány postupně tak, aby měli pedagogové možnost kombinovat vzdělávání v různých programech. Všechny programy budou v rámci projektu realizovány ve dvou bězích. Po každém běhu programu dojde k revizi programu a případné úpravě na základě výsledků průběžné evaluace programu.

Zdůvodnění projektu:

Myšlenka vytvoření společného projektu vznikla na základě podnětů ředitelů škol a vzájemné dlouholeté spolupráce mezi základními školami, středními školami a žadatelem. Prvotní podnět ředitelů byl zaměřen na potřebu vytvoření koncepčního vzdělávacího programu, který bude zasahovat do různých oblastí průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků a bude promítat především nové a aktuální poznatky v oblasti využívání ICT ve výuce a v oblasti kurikulární reformy.

V průběhu přípravy projektu byl proveden na 10 základních a 2 středních školách průzkum potřeb a analýzu zájmu o vzdělávání pedagogických pracovníků. Profilace všech 6 programů DVPP projektu POKROK reflektují na výsledky provedeného průzkumu. Na všech oslovených školách byl vyslovený jednoznačný zájem o zapojení do programů DVPP. Proto do projektu vstoupily jako partner 2 střední školy: SPŠ a SOU Uničov a Obchodní akademie Olomouc. Na obou školách vznikne v rámci projektu výukové pracoviště DVPP. Výukové pracoviště v Uničově je spojeno s i pořízením nezbytného vybavení.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu „POKROK - profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol v Olomouckém kraji“ je zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků škol v Olomouckém kraji vytvořením komplexi programů průběžného vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání na základních a středních školách.

Hlavním pilířem společného projektu je vytvoření komplexu vzdělávacích kurzů pro pedagogy základních a středních škol, zaměřených na profesní rozvoj pedagogů v oblasti nových výukových metod a v oblasti nových směrů a možností využívání ICT ve  výuce.

Dílčím cílem projektu je vytvoření samostatného systému evaluace jednotlivých aspektů celého projektu. Do tohoto systému bude například začleněn evaluační nástroje „Profesní portfolio učitele“. Tento nástroj je určen k reflexi učitele a jeho portfolia. Slouží jako součást systému podpory učitele v jejich profesním rozvoji.

Celkovým cílem projektu je vytvoření 6 vzdělávacích programů DVPP a zlepšení kompetencí a  znalostí v oblasti nových poznatků a metod výuky u 180 pedagogických pracovníků základních a středních škol v Olomouckém kraji.

Cílové skupiny projektu:

Primární cílovou skupinou předkládaného projektu „POKROK“ jsou pedagogičtí pracovníci základních škol a středních škol v Olomouckém kraji, kteří se naučí prostřednictvím úspěšného absolvování jednotlivých programů DVPP:

  • využívat efektivně multimediální techniku a ICT ve výuce,
  • začlenit e-learning do výuky svého předmětu,
  • využívat Internet a sociální sítě ve výuce,
  • využívat a pracovat s dostupnými ekonomickými softwary ve výuce ekonomických odborných předmětů.

Pedagogové základních škol si osvojí základní dovednosti a postupy při zavádění projektové výuky na 2. stupni základních škol.

Pedagogové odborných středních škol získají vzdělání v oblasti praktického zavádění projektové výuky v ekonomických odborných předmětech.

Sekundární cílovou skupinou našeho projektu představují sami studenti a žáci škol, kterým se prostřednictvím aplikace získaných dovedností pedagogů do přímé výuky, zkvalitní a zatraktivní výuka. 

Motivace cílové skupiny:

Hlavní motivací primární cílové skupiny projektu, tedy pedagogických pracovníků základních a středních škol je především jejich další profesní vzdělávání zaměřené na oblasti využívání nových technologií a moderních metod ve výuce. Podle vlastního průzkumu, provedeného na 10 ZŠ a 2 SŠ je nejdůležitější motivací pedagogů potřeba zvýšení atraktivity vlastní výuky, zvýšení kvality své práce a v mnohých případech i potřeba „vyrovnání se“ současným trendům a současným žákům a studentům. Díky vlastnímu šetření a přímou komunikací s pedagogy byly všechny programy DVPP vytvořené tak, aby reagovali na všechny analyzované potřeby pedagogů.

Silnou motivací pro pedagogy je možnost vytvoření individuálního vzdělávacího plánu každého pedagoga. Podle svých možností a potřeb si bude moci každý pedagog ty programy, které jsou pro něj největším přínosem. Předběžný harmonogram realizace jednotlivých programů je sestaven postupně, aby měli pedagogové možnost se zařadit do více programů.

Dalším motivačním prvkem je zvolená forma vzdělávání – kombinovaná – s vyšším podílem distanční výuky formou e-learningu.

Posledním motivačním prvkem celého projektu je vytvoření výukových míst projektu přímo na partnerských školách  - v Olomouci a Uničově. V těchto výukových místech bude probíhat prezenční výuka programů, úvodní a závěrečné tutoriály. Pedagogové si budou moci zvolit místo, které jim bude lépe vyhovovat (dojezdová vzdálenost, minimalizace časových ztrát).

Kontakty E-learning

Kontakty - Lektoři

Lektor P1

Mgr. Martina Rešková
martina.reskova(at)gmail.com
608 370 343


Lektor P2

Ing. Petr Manek
info(at)arsra.cz
774 415 158


Lektor P3

Mgr. Dominika Doláková
info(at)arsra.cz
774 415 157


Lektor P4

Ing. Hana Neradilová
hana.neradilova(at)vslg.cz
736 125 210


Lektor P5

Ing. Libuše Kubaláková
ku(at)uc.oaol.cz
721 257 455

Ing. Ilona Jančí
ja(at)uc.oaol.cz
723 311 942


Lektor P6

Mgr. Petr Němec
gymjev2006(at)volny.cz
732 932 819

Projekt POKROK
Profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol
v Olomouckém kraji.

© 2020